Rekrutacja

Dane dziecka:

Twoje dane:

Jak do nas dołączyć?

Zapisy do Przedszkola odbywają codziennie w godzinach od 7 do 17. Dokumenty należy złożyć osobiście lub mailowo pod adresem biuro@mumula.pl

Przedszkole można obejrzeć po uprzednim umówieniu się z dyrektorem przedszkola – tel. kontaktowy 575 804 981

oraz wypełnij ankietę „Poznajemy naszego przedszkolaka”

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 zł

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Rekrutacja prowadzona jest cały rok, do momentu wyczerpania miejsc. Zapisy na nowy rok szkolny (od września) przyjmowane są przez cały rok, a wyniki rekrutacji ogłaszane są do 30 kwietnia poprzedzającego dany rok szkolny.

§1 Podstawowe zasady przebiegu procesu rekrutacyjnego.              

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 5 lat.
 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną.
 4. Rekrutacja prowadzona jest cały rok, do momentu wyczerpania miejsc. Zapisy na nowy rok szkolny (od września) przyjmowane są przez cały rok, a wyniki rekrutacji ogłaszane są do 30 kwietnia poprzedzającego dany rok szkolny.
 5. Pozostawia się w każdym roku szkolnym 5 miejsc do dyspozycji organu prowadzącego.
 6. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor placówki.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka:
  a) złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do przedszkola oraz wypełnić ankietę „Poznajemy naszego przedszkolaka”,
  b) uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł (słownie: trzystu złotych)
  c) podpisać umowę w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola.

      8. Rezygnacja z przedszkola po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej może odbywać się poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki.

       9. W przypadku powiadomienia o rezygnacji z przedszkola wpisowe nie podlega zwrotowi.

     10. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

     11. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka (dzieci) do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani przez dyrektora przedszkola/właściciela ustnie przy złożeniu kwestionariusza lub telefonicznie do 30 kwietnia. Przedszkole nie wywiesza list osób przyjętych.

      12. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w sytuacji rezygnacji osoby przyjętej z pierwszej listy, uwzględniając daną grupę wiekową.

§2 Szczegółowe kryteria rekrutacji.

 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.

W kryteriach tych uwzględniane jest pierwszeństwo:

 • pierwszeństwo dzieci już uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Mumula,
 • pierwszeństwo dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego Mumula,
 • kolejność zgłoszeń według danego rocznika i liczby wolnych miejsc w danej grupie.

§3 Dokumentacja procesu rekrutacji

 1. W Przedszkolu obowiązują następujące dokumenty dotyczące rekrutacji:
  a) karta zgłoszenia do przedszkola,
  b) ankieta „Poznajemy naszego Przedszkolaka”,
  c) umowa o świadczenie usług.

§4 Przepisy dodatkowe

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie Przedszkola Niepublicznego Mumula.
 2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 3. W trakcie roku przedszkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją właściciela/dyrektora przedszkola w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2014 r.

Nadany przez organ prowadzący w dniu 12 marca 2014 r.