Rekrutacja

  Dane dziecka:

  Twoje dane:

  Jak do nas dołączyć?

  Zapisy do Przedszkola odbywają codziennie w godzinach od 9 do 15. Dokumenty należy złożyć osobiście lub mailowo pod adresem biuro@mumula.pl

  Przedszkole można obejrzeć po uprzednim umówieniu się z dyrektorem przedszkola – tel. kontaktowy 575 804 981

  oraz wypełnij ankietę „Poznajemy naszego przedszkolaka”

  Opłata rekrutacyjna wynosi 300 zł

  Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

  Rekrutacja prowadzona jest cały rok, do momentu wyczerpania miejsc. Zapisy na nowy rok szkolny (od września) przyjmowane są przez cały rok, a wyniki rekrutacji ogłaszane są do 30 kwietnia poprzedzającego dany rok szkolny.

  §1 Podstawowe zasady przebiegu procesu rekrutacyjnego.              

  1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 5 lat.
  2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  3. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną.
  4. Rekrutacja prowadzona jest cały rok, do momentu wyczerpania miejsc. Zapisy na nowy rok szkolny (od września) przyjmowane są przez cały rok, a wyniki rekrutacji ogłaszane są do 30 kwietnia poprzedzającego dany rok szkolny.
  5. Pozostawia się w każdym roku szkolnym 5 miejsc do dyspozycji organu prowadzącego.
  6. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor placówki.
  7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka:
   a) złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do przedszkola oraz wypełnić ankietę „Poznajemy naszego przedszkolaka”,
   b) uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł (słownie: trzystu złotych)
   c) podpisać umowę w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola.

        8. Rezygnacja z przedszkola po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej może odbywać się poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki.

         9. W przypadku powiadomienia o rezygnacji z przedszkola wpisowe nie podlega zwrotowi.

       10. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

       11. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka (dzieci) do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani przez dyrektora przedszkola/właściciela ustnie przy złożeniu kwestionariusza lub telefonicznie do 30 kwietnia. Przedszkole nie wywiesza list osób przyjętych.

        12. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w sytuacji rezygnacji osoby przyjętej z pierwszej listy, uwzględniając daną grupę wiekową.

  §2 Szczegółowe kryteria rekrutacji.

  1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.

  W kryteriach tych uwzględniane jest pierwszeństwo:

  • pierwszeństwo dzieci już uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Mumula,
  • pierwszeństwo dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego Mumula,
  • kolejność zgłoszeń według danego rocznika i liczby wolnych miejsc w danej grupie.

  §3 Dokumentacja procesu rekrutacji

  1. W Przedszkolu obowiązują następujące dokumenty dotyczące rekrutacji:
   a) karta zgłoszenia do przedszkola,
   b) ankieta „Poznajemy naszego Przedszkolaka”,
   c) umowa o świadczenie usług.

  §4 Przepisy dodatkowe

  1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie Przedszkola Niepublicznego Mumula.
  2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
  3. W trakcie roku przedszkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją właściciela/dyrektora przedszkola w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2014 r.

  Nadany przez organ prowadzący w dniu 12 marca 2014 r.